Pályázat tervezet véleményezésre

2011.12.14. 12:39

megjegyzés

 

 

A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése

Kódszám:

TÁMOP-6.1.2/11/2

 

A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

Jelen pályázati kiírás célja, hogy a közösségi célkitűzésekhez illeszkedő módszertani megalapozást tartalmazó tematikus program kereteit biztosítsa, és annak (rész)eredményeit felhasználva támogassa olyan rendezvénysorozatok-sportbörzék szervezését, amelyek

 • ösztönzik valamennyi célcsoport életmódformálását, fizikai aktivitását, ráirányítva a figyelmet a sport, a testmozgás jótékony hatásaira

 • bővítik a szülők, pedagógusok, szakemberek fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteit

 • mindezt a sport- és egészségtudományos, sportmenedzsment és egyéb sport- és testnevelés szakpedagógiai ismeretek egyidejű átadásával, korszerű, innovatív eszközök alkalmazásával, közérthetően együtt teszik meg.


   

A program kiemelt célja továbbá, hogy a célcsoport minél szélesebb rétege számára átadja azokat a korszerű sportszervezési és –menedzsment típusú ismereteket, jó gyakorlatokat, melyek aktív sportolói közösségek kialakulásához vezethetnek.

A társadalmi befogadás a sportban és a sport által célkitűzés mentén a program fókusza különösen kiterjed a hátrányos helyzetű célcsoportokra is, így az – az egészségfejlesztésen túl - társadalmi integrációjuknak is eszköze lehet. 

Cél, hogy a projektek mérhető módon és strukturáltan irányítva ösztönözzék a lakosság – különösen a gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály –fizikai aktivitását, segítsék a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférést, és sportolók, szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos információ és tapasztalatcserét, a szemléletformálást.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 800 000 000 forint, melyből 400 000 000 forint az „A” komponens szerinti program megvalósítására, 400 000 000 forint a „B” komponens szerinti program megvalósítására áll rendelkezésre 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a komponensenként előirányzott keretösszegek a támogatási igények függvényében módosulhatnak.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

Az „A” komponens esetében a projekt lebonyolítása során a Közép-magyarországi régióra jutó egészségügyi fejlesztési célú TÁMOP forrásokat a megítélt támogatás 30,7 %-a terheli.

A projekt keretében az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) és Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható. 

A „B” komponens esetében a Közép-magyarországi régióban támogatás nem ítélhető meg.

A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére elszámolható költség nem fordítható. 

Pályázók köre

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás valamennyi komponense esetében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

 • Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (521)

 • Egyéb egyesület (529);

 • Egyéb alapítvány (569);

 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572);

 • Nonprofit részvénytársaság (573); 

Egyéb feltételek:

 1. A” és „B” komponens esetében: A pályázó szervezet – jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet – nyilvántartásba vételének/cégbejegyzésének napja legalább 1 évvel meg kell előzze a pályázati felhívás megjelenésének napját.

 2. A” komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okiratában (alapszabályában/társasági szerződésében) legalább 2011. január 1.-től szerepelnie kell az alább felsorolt tevékenységek valamelyikének, illetve ennek megfelelő tartalomnak: sporttudomány, sportegészségügy, sportszervezés és -menedzsment, a pedagógia testnevelés és sport műveltségterületéhez, illetve a sportszakma vonatkozó más műveltségterületeihez (pl. teljesítmény-élettan, edzéselmélet, stb.) kapcsolódó tevékenység, a fizikai aktivitásra, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.

 3. B” komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okiratában (alapszabályában/társasági szerződésében) szerepelnie kell legalább 2011. január 1.-től az alább felsorolt tevékenységek valamelyikének, illetve ennek megfelelő tartalomnak: szabadidős- és sportrendezvények szervezése, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. 

Mindkét komponens keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). 

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

 • A konzorciumok maximum 5 tagból állhatnak

 • Finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás 

A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. 

Együttműködő partnerek köre:

Az „A” komponens esetében

 • a káros szenvedélyekkel (különösen: dohányzással, túlzott alkoholfogyasztással, szerhasználattal), egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó társadalmi szervezetek, költségvetési szervek. 

Az „A” komponens esetében az együttműködő partnerek bevonására vonatkozóan kötelező előírás nincs. 

A „B” komponens esetében: 

 • a helyi önkormányzatok és társulásaik, a többcélú kistérségi társulások, a regionális fejlesztési tanácsok;

 • egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók;

 • iskola-egészségügyi szolgálat;

 • a köznevelési intézményfenntartók, azok jellegére, típusára tekintet nélkül;

 • a kisebbségi önkormányzatok;

 • a köznevelési és felsőoktatási intézmények;

 • a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények;

 • az államháztartáson belüli sportlétesítmény-fenntartó szervezetek;

 • egészség-megőrzési, megelőzési-prevenciós, egészségfejlesztést, civil érdekképviseleti tevékenységet végző civil vagy egyéb szervezetek; 

A „B” komponens esetében a pályázó szervezet konvergencia régiónként legalább 3 (azaz összesen legalább 18), a fentiek szerint különböző kategóriába sorolt, adott régióban székhellyel, telephellyel (szervezeti egységgel) rendelkező szervezettel köteles együttműködési megállapodást kötni. 

Az együttműködő partnerekre vonatkozó általános előírások mindkét komponens esetében:

 • Az aláírt, együttműködő partner projektben vállalt szerepét és feladatait is bemutató együttműködési megállapodásokat a pályázat mellékleteként be kell nyújtani.

 • Nonprofit szervezet együttműködő partnerként való bevonása abban az esetben lehetséges, amennyiben az adott szervezet az elmúlt 3 évben igazolható módon az együttműködési megállapodás tárgyához kapcsolódó tevékenységet végzett az adott régióban.

 • Az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.

Az együttműködő partner és a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban álló személy nem lehet a projektben térítéses szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.

Méret

 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

 

Pályázat tartalma

 

Támogatható tevékenységek köre

 

Az „A” komponens esetében támogatható tevékenységnek minősülnek:
 

 • Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikai aktivitással összefüggő, a módszertani eredmények implementációját, nyomon követését és a kommunikációját segítő informatikai adatbázis környezet fejlesztése, és portál kialakítása, amely megfelel a jelen pályázati kiírás 20. számú mellékletét képező szakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek;

 • Adatgyűjtés és adatelemzés, mely az országos szintű, sportcélú humán-, szervezeti és infrastrukturális kapacitások feltérképezését és azok feldolgozását szolgálja;

 • Az egészségfejlesztő szabadidősport fejlesztésével összefüggő szakmai sporttudományos, sportmenedzsment, sportegészségügyi, stb.) háttéranyagok fejlesztése: részletes módszertani kutatás-elemzési tematika kidolgozása és a kutatás lefolytatása, vagy meglévő kutatás magyarországi alkalmazása/adaptációja, továbbfejlesztése, így különösen az Európai Unió előkészítő intézkedések projektjei eredményeinek, vagy egyéb, a testmozgás és a sport általi egészségvédelmet, egészségfejlesztés és -nevelést középpontba helyező európai vagy nemzetközi kutatási témák feldolgozása, továbbfejlesztése, a tapasztalatok kiértékelése (policy analysis) a pályázat keretében, a jelen felhívás A2 Részcélok pontjában meghatározott kutatási tématerületek mindegyikére kiterjesztve;

 • A módszertani-tapasztalati eredmények lehető legszélesebb körű és lehetőség szerint innovatív technológiákat is alkalmazó disszeminációját szolgáló, az egészségvédelmet, egészségfejlesztést és -nevelést, a mozgástanulásra és a fizikai aktivitásra is fókuszáló oktatást és nevelést, a sportegészségügyi ismereteket, valamint az alkalmazott sporttudományi és sportmenedzsment-sportszervezési megoldásokat európai és nemzetközi megközelítésben középpontba helyező kiadványok, segédletek, jó gyakorlatok, iránymutatások (guidelines), alkalmazások (internetes tartalomszolgáltatás), egyéb kommunikációs eszközök kidolgozása és közzététele; 

 • A módszertani eredmények ismertetését és tudatosítását szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló workshopok, rendezvények szervezése legalább a megyei (fővárosi) szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára. 

A „B” komponens esetében támogatható tevékenységnek minősülnek:

 • Az egészségfejlesztő szabadidősporttal-fizikai aktivitással összefüggő, a rendezvényekkel-sporteseményekkel kapcsolatos részvétellel összefüggő adatok, indikátorok nyomon követését, mérését és kommunikációját segítő informatikai adatbázis környezet fejlesztése (portál kialakítása nélkül), amely megfelel a jelen pályázati kiírás 20. számú mellékletét képező szakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek;

 • A lakosság – különösen a gyermek és ifjúsági korosztály – rendszeres testmozgását szolgáló, az érintett régió(k)ban legalább öt alkalommal megrendezésre kerülő sportrendezvény sorozatok, és azokkal összefüggően a sportszervezési-menedzsment és sporttudományos ismeretek és know-how átadását, valamint a közösségfejlesztést és -építést szolgáló sportbörzék szervezése, melyeknek tematikája és célcsoportja illeszkedik az „A” komponens keretében kidolgozott módszertanokhoz, kapcsolódó eszközbeszerzés;

Az érzékenyítést, szemléletformálást szolgáló workshopok, rendezvények szervezése legalább a sportrendezvények, sportbörzék megvalósítási helyszínei szerinti helyi/térségi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára, valamint közoktatási, felsőoktatási és egészségügyi intézményvezetők számára.  

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: 

A pályázat szempontjából irányadó komponens esetében a fentebb az adott komponens tekintetében felsorolt tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező tevékenység. 

Az „A” és „B” komponens keretében nyertes szervezetek/konzorcium(ok) a projektek megvalósítása során együttműködni kötelesek. 

Az „A” komponensben a pályázó a megkezdéstől számított 4 hónapon belül valamennyi módszertani kutatás vázlatát és az informatikai adatbázis környezet alapjául szolgáló műszaki dokumentációt, specifikációt köteles olyan formában elkészíteni és rendelkezésre bocsátani, hogy az alapul szolgálhasson a „B” komponens keretében megvalósítandó projektek szakmai tartalmához, és a potenciális kedvezményezett(ek) azokhoz még projektjavaslatuk kidolgozása előtt egyenlő esélyek mellett hozzáférjenek. 

Projekt területi korlátozása

Az „A” komponens esetében a projekt megvalósítás helyszíne Magyarország területe.

A „B” komponens esetében nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

Pénzügyi feltételek és állami támogatások

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege

 

A jelen pályázat „A” komponense keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 400 000 000 Ft lehet. 

A jelen pályázat „B” komponense keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 400 000 000 Ft lehet. 

Kiválasztási kritériumok

 

A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.

 

Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

 

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni:

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TAMOP-6.1.2/11/2

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)

1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TAMOP-6.1.2/11/2), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A pályázatok benyújtása komponensenként az alábbiak szerint lehetséges.

 

 

A” komponens: 2012.. -től 2012. -ig.

 

B” komponens: 2012. -től 2012. -ig.

A pályázatok benyújtása és elbírálása komponensenként egy szakaszban történik. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:

Telefon: 06-40/638-638

e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu

honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.nfu.hu

1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő

Szerző: BGy

1 komment

Címkék: vélemény pályázat hir

A bejegyzés trackback címe:

https://mizuno.blog.hu/api/trackback/id/tr533462863

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

rrroka · http://hosszutav.blog.hu 2011.12.17. 17:15:41

ez elmegy mind felcsúti focira, úgy hallom...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...